راه اندازی سامانه ایران سازه

سامانه اتوماسیون دفاتر زنجیره ای ایران سازه راه اندازی شد.شعبه ملارد نیز به اتوماسیون مرکزی پیوست

طراحی
نظارت
اجرا
محاسبه
نظارت
اجرا
ثبت نام سند
کارشناسی رسمی
تهیه نقشه ها
اخبـــار
راه اندازی سامانه ایران سازه